banner

Zapętliło sie w nauce  2008 /2 (129)

129

 

Okładka - Monika Krygier,  Trwałość/Nietrwałość (granit,papier) Biotechnologia

Ekonomia a GMO  


Korzyści ekonomiczne, jakie odnoszą rolnicy z tytułu uprawy roślin transgenicznych są na tyle zachęcające, że powierzchnia ich uprawy szybko wzrasta.Ekologia


Czy Beskidy będą bezleśne?  

Zamieraniu lasów świerkowych w Beskidach od kilku lat nie sposób zaradzić. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Problem nie dotyczy tylko tego pasma górskiego - w innych regionach również widać obniżanie odporności świerków, a nawet zamieranie tych drzew. Jest ono widoczne także w innych rejonach Europy. Giną całe połacie lasów, przepadają walory krajobrazu, innymi słowy – klęska ekologiczna o dużej skali.Rośnie jak na ... szkle  Felietony - Andrzej  Klimek

Męcząca wiosna  Felietony - Wiesław W. Jędrzejczak


Dlaczego Żydzi?  
Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany

Kłopoty ortograficzne a rzeczywistość  Informacje
 

Hala dla „zielonej chemii”  Konkurs 34  


Rekomendacje Zespołów Roboczych Rady Nauki w sprawie finansowania projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich.Nagroda dla młodego naukowca z UG  


Dr Kamil Zeidler, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wy-działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych za rok 2007.Łódzka Platforma Technologiczna  


W Łodzi 29 stycznia podpisany został list intencyjny w sprawie powołania Łódzkiej Platformy Technologicznej – TEWI: Technologia, Edukacja, Wiedza. Sygnowały go: Politechnika Łódzka, firmy – Transition Technologies SA i Parametric Technology Corporation Software & Services oraz Urząd Miasta Łodzi.Plan rozwoju biotechnologii medycznej  


Naukowcy specjalizujący się w biotechnologii medycznej opracowali plan działań w celu rozwoju tej dziedziny w Polsce. Plan został zaakceptowany przez minister nauki Barbarę Kudrycką w połowie stycznia br.Polska Grupa IIFC  


Polska Grupa IIFC (The International Institute for FRP in Construction) powstała rok temu. Zrzesza blisko 40 członków z 11 uczelni i instytutów naukowych, a także projektantów konstrukcji i ich wykonawców oraz producentów materiałów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer), tj. polimerów zbudowanych z włókien węglowych, służących do wzmacniania i zbrojenia budowli z betonu.Reforma nauki w rękach naukowców  


Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka powołała 4 lutego Zespół do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.Symbioza przemysłowa  


Jednym z aspektów ekologii przemysłowej, który zakłada wzorowanie się na przyrodzie, jest symbioza przemysłowa. To swego rodzaju współdziałanie mające na celu lepsze wykorzystanie surowców i racjonalniejsze zagospodarowanie odpadów, mające przynosić bezpośrednie korzyści ekonomiczne, a także sprzyjać ochronie środowiska. Określa się je mianem symbiozy przemysłowej, najpełniej realizowanej w tzw. parkach ekoprzemysłowych.Listy do redakcji

Sprostowanie  Medycyna


Hałas – koszt rozwoju cywilizacyjnego?  


Obecnie najbardziej dolegliwy jest hałas komunikacyjny, który obejmuje swoim zasięgiem miejsca zamieszkania, pracy i poruszania się kilkunastu milionów mieszkańców Polski, ale niemniej szkodliwy wpływ na organizm ludzki ma również hałas wytwarzany „na własne życzenie”.Miscellanea


Polska-Niemcy: partnerstwo zastąpiło konfrontację  


Polski Instytut Spraw Międzynarodowych opublikował ostatnio niezwykle interesującą książkę: „Polska−Niemcy 1945−2007. Od konfrontacji do partnerstwa i współpracy. Studia i dokumenty”.Nauka-gospodarka

Przyszłość w takich absolwentach 


Z ostatniego raportu miesięcznika Forbes i firmy doradczej PricewaterouseCoopers (12/2007) wynika, że Łódź z miasta akademickiego stała się również doliną innowacyjną Polski.Nauka i prawo

Cena patentu  


Rada Ministrów wydała 26.02.08. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przedłożone przez ministra gospodarki.Dodatkowe wsparcie dla nauki  


Rada Ministrów przyjęła 15.01.08. projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedłożony przez ministra gospodarki.Program zwalczania nowotworów  


Rada Ministrów podjęła 3.01.08. uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2009 i 2010, przedłożoną przez ministra zdrowia.Ustawa do poprawki  


Rada Ministrów 12.02.08. zaakceptowała wniosek o podjęcie działań zmierzających do wniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2008/62/WE z 12.10.07. (notyfikowanej jako dokument nr K(2007)4697) dotyczącej art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez RP zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 16 z 19.1.2008, str. 17), przedłożony przez ministra środowiska.Nauka i sztuka


Fortepian wiecznie żywy  Nauki społeczne


Korzyści z kapitału (społecznego)  

Fundusze strukturalne przyczynią się do zwiększenia polaryzacji w różnych obszarach. Będą się pogłębiały różnice w poziomie rozwoju pomiędzy samorządami małymi, mniej zamożnymi, a jednostkami o lepszej kondycji finansowej.Naukowa agora


Brukselskie standardy   


Nowe kierownictwo resortu nauki, po szumnych zapowiedziach tuż po objęciu stanowisk, obecnie chyłkiem wycofuje się z dawanych parę miesięcy wcześniej obietnic.List członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki do min. B. Kudryckiej  


Podobną opinię do prof. A. Szczepańskiego wyrazili członkowie Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki po posiedzeniu 24. 01.08.Listy do minister Barbary Kudryckiej w sprawie zmniejszenia finansowania badan z dziedziny nauk technicznych  


Szanowna Pani Minister,Włókiennictwo w awangardzie 


Tylko jbr-y są w stanie podjąć się wdrożeń wyników prac naukowych do gospodarki. Rząd powinien chcieć wykorzystać ten potencjał, jakim dysponuje.Zapętliło sie w nauce  


Za jedną pracę można być dwukrotnie wynagrodzonym. A jeszcze jak się uda z tego wykroić ze dwa granty własne i jeszcze jakiś promotorski czy habilitacyjny - to można za to samo zadanie wziąć i cztery razy pieniądze.Ochrona zabytków


Pucolana dla zabytków  


 

Recenzje


Chiny wczoraj i dziś  


Jak myśleć po angielsku?  


Pamiętnik Brzozowskiego  


Projektowanie publikacji  
Własność intelektualna


Patent na antypodach 

  
Każda firma w Australii skrzętnie zbiera wszystkie informacje i dokumenty, które dotyczą jej „Intelectual Property”, bo przy sprzedaży przedsiębiorstwa jest niekiedy to więcej warte niż cały zakład z maszynami i urządzeniami.


oem software