banner

Rada Ministrów przyjęła 18.09.07. projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedłożony przez ministra gospodarki. Poszerzenie zakresu działań oraz zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do otrzymywania pomocy finansowej od agencji - to główne cele nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadania Agencji rozszerzono o: działalność innowacyjną, wspieranie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm, analizę barier ich rozwoju oraz wydawanie opinii o wpływie regulacji prawnych na stan i koszty działania tych przedsiębiorstw. Nowe przepisy przewidują, że wsparcie finansowe będzie adresowane m.in. do: przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych organizacji pracodawców i organizacji związkowych, organów administracji rządowej, jednostek naukowych.

PARP będzie mogła udzielać pomocy finansowej, która będzie wykorzystywana na ochronę i realizację prawa własności przemysłowej oraz popularyzację wiedzy na temat własności intelektualnej.

Wsparcie dotyczące ochrony prawa własności przemysłowej będzie obejmowało koszty przygotowania przez rzecznika patentowego zgłoszonego wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Pomoc finansowa na popularyzację wiedzy z zakresu własności intelektualnej w przedsiębiorstwach będzie kierowana do podmiotów działających na rzecz innowacyjności, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego.

Pomoc finansowa PARP będzie kierowana również na realizację zadań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Dofinansowywane będą m.in. działania inwestycyjne dotyczące: parków przemysłowych, technologicznych, usług informacyjno-komunikacyjnych, rozwoju bazy dydaktycznej i badawczej szkolnictwa wyższego, promocji i współpracy województw Polski Wschodniej, transportu miejskiego, budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg i obwodnic w tym regionie.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość umarzania, w sytuacji braku możliwości egzekucji, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą określonych należności pieniężnych, odraczania terminu ich spłaty oraz rozłożenia płatności (całości lub części należnej kwoty) na raty. Wynika to z faktu, że w wielu sytuacjach koszty dochodzenia tych należności przewyższają wartość samego roszczenia. W przypadku, gdy kwota umorzenia będzie przekraczać 5 tys. zł, zgodę na umorzenie musi wyrazić minister finansów.