banner

Od 1 lipca 2007 r. na wniosek ministra gospodarki połączono trzy warszawskie placówki: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodkiem Badawczo-Konstrukcyjnym "Koprotech".

Połączenie jednostek polega na włączeniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego Koprotech" do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który zachowuje dotychczasową nazwę i siedzibę. Przedmiotem działania nowej placówki jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. IMBiGS przejmuje pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania, a także wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wchłoniętych placówek.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dysponował majątkiem trwałym o wartości 17.052 tys. zł. i zatrudniał (dane na 31.12.06.) 107 osób (pracownicy naukowi - 26, badawczo-techniczni - 8, inżynieryjno-techniczni - 44, administracyjno-ekonomiczni - 20, pozostali - 9). Na koniec 2006 r. kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 11.314, przychody ogółem - 14.138, zysk- 522.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" miał majątek trwały wartości 4.005 tys. zł. przy zatrudnieniu (31.12.05) 68 osób (pracownicy naukowi - 4, badawczo-techniczni - 5, inżynieryjno-techniczni - 32, administracyjno-ekonomiczni - 10, pozostali - 17). Na koniec 2006 r. kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 8.253, przychody - 4.995, zysk - 138.

Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech" dysponował (31.12.06) majątkiem trwałym wartym 4.715 tys. zł. i zatrudniał 37 osób (pracownicy naukowi - 4, badawczo-techniczni - 7, inżynieryjno-techniczni - 12, administracyjno-ekonomiczni - 7, pozostali - 7). Na koniec 2006 r. kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 3.292, przychody - 2.875, zysk - 64. Koszty łączenia wyniosą ok. 50 tys. zł i pokryte zostaną ze środków podmiotów podlegających łączeniu.