banner

Nagrody ministra środowiska

Autor: red. 2008-07-02

W dniu 16 czerwca br. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wręczył coroczne nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów

Na konkurs w bieżącej edycji wpłynęło 26 wniosków z następujących dziedzin:
- całokształt działalności - 5 wniosków
- ochrona jakości powietrza - 1 wniosek
- gospodarka wodna, ochrona wód - 10 wniosków
- geoekologia - 1 wniosek
- geologia - 2 wnioski
- leśnictwo - 2 wnioski
- edukacja ekologiczna i jej promocja - 3 wnioski
- instrumenty zrównoważonego rozwoju - 1 wniosek
- gospodarka i zarządzanie zasobami środowiska - 1 wniosek
Nagrody indywidualne w tym roku przyznano:
1. Doc. Andrzejowi Berowi - za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie geologii
2. Prof. Ryszardowi Janikowskiemu - za całokształt działalności naukowo-badawczej w zakresie badań podstawowych i stosowanych dotyczących instrumentów zrównoważonego rozwoju
3. Prof. Andrzejowi Klockowi - za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk leśnych.
Nagrody zespołowe otrzymali:
1. Zespół z Państwowego Instytutu Geologicznego w składzie: dr Małgorzata Sikorska - Maykowska, dr Tomasz Gliwicz, mgr Paweł Lewandowski, mgr Olimpia Kozłowska, dr Ryszard Strzelecki, mgr Sylwia Tarwid-Maciejowska, mgr Iwona Walentek - za opracowanie mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000
2. Zespół z Instytutu Badawczego Leśnictwa w składzie: prof. Andrzej Kolk, dr inż. Lidia Sukovata, mgr inż. Marek Cieślak, dr inż. Tomasz Jabłoński - za opracowanie i wdrożenie do praktyki nowej technologii ochrony ekosystemów leśnych przed brudnicą mniszką (Lymanatria monacha L.), wykorzystującej feromon płciowy
3. Zespół z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w składzie: mgr Maria Andrzejewska, dr Marek Baranowski, inż. Magdalena Machinko-Nagrabecka, dr Piotr Mikołajczyk, mgr inż. Katarzyna Rączka, mgr Monika Rusztecka - za Wirtualny Kampinoski Park Narodowy Interaktywny portal edukacyjny.

Od redakcji: Nagrody, honorujące wybitne osiągnięcia, mające cechy nowości i nowoczesności, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi (prace wdrożone!) przyznawane są w wysokości 7 tys. zł brutto każda (w przypadku zespołu - 7 tys. (przed podatkiem) przypada na cały zespół, niezależnie od jego liczebności). Ta "oszałamiająca" wysokość nagród podobno podyktowana jest obawą o zarzut trwonienia publicznych pieniędzy. W rzeczywistości pokazuje, jak rząd docenia naukę.