banner

Komisje sejmowe: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki 28.05.08. rozpatrzyły uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Senat zaproponował 19 poprawek. Komisje wnoszą o przyjęcie 12 poprawek i odrzucenie 7 poprawek. Poprawki, które Komisje proponują przyjąć m.in.: - modyfikują definicję działalności innowacyjnej precyzując, iż jest to działalność polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; - doprecyzowują definicję inwestycji technologicznej oraz inne przepisy ustawy poprzez uwzględnienie w ich treści definicji ,,nowej technologii"; - zmierzają do stworzenia zamkniętego katalogu dokumentów składanych przy ubieganiu się o kredyt i premię technologiczną, pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę; - obniżają z 30% do 20% próg przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnych usług badawczo - rozwojowych, który musi uzyskać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie statusu centrum badawczo ? rozwojowego. Poprawki, które komisje proponują odrzucić miały na celu m.in. zmianę nazwy Funduszu Kredytu Technologicznego tworzonego ustawą na Fundusz Premii Technologicznej oraz wydłużenie z roku do dwóch lat, okresu rozliczania niewykorzystanych środków z funduszu innowacyjności przez centrum badawczo ? rozwojowe.