banner

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 7.05.08. przeprowadziła dyskusję nad wnioskiem o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dotyczącej prawidłowości gospodarowania przez Polską Akademię Nauk posiadanym majątkiem trwałym. Posłowie stwierdzili, że przekazana przez NIK informacja nie odpowiada na wniosek Komisji uchwalony na posiedzeniu 2.04.08. Dokument przesłany do Komisji jest bowiem kopią wystąpienia pokontrolnego NIK skierowanego do Ministra Skarbu Państwa. Kontrolę tę NIK przeprowadziła w związku ze skargą skierowaną do Prezesa NIK 28.06.07. przez posła na Sejm RP Julię Piterę, na działalność Ministra Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą przez PAN nieruchomości przy ul. Jazgarzewskiej 17 w Warszawie. NIK pozytywnie oceniła działalność Ministra Skarbu Państwa w tym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień. Komisja jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez NIK dodatkowej kontroli gospodarowania przez Polską Akademię Nauk posiadanym majątkiem trwałym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych przez PAN, w tym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazgarzewskiej 17.