banner

Biotechnologia ważna jest

Autor: Prof. Tomasz Twardowski - Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii 2008-07-02

Publikujemy stanowisko Polskiej Federacji Biotechnologii w sprawie projektu rozwoju nauki.

Przyszłość rozwoju gospodarki Polski i Europy charakteryzowana jest terminem „bioekonomia”, a zatem oparciem postępu o wiedzę i surowce odnawialne. W procesie szybkiego rozwoju trzech podstawowych obszarów gospodarki narodowej, które mają istotne znaczenie dla naszej przyszłości:
– medycyny (z farmacją, diagnostyką i weterynarią),
– przemysłu (wraz z ochroną środowiska),
– rolnictwa (łącznie z produkcją żywnościową i przemysłową),
podstawową rolę odgrywa biotechnologia. Należy podkreślić, że konieczne jest łączne rozpatrywanie klasycznych biotechnologii, jak i tych wynikających z zastosowania najnowszych osiągnięć genetyki, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.
Efekty ekonomiczne biotechnologii widoczne są już dzisiaj (np. w zakresie produkcji innowacyjnych leków, w tym szczególnie hormonów i szczepionek), jak również będą stanowić o przyszłości gospodarki (np. bioenergetyka i biopaliwa oraz biomateriały). Dlatego dla naszego zrównoważonego rozwoju konieczne jest promowanie:
 konkretnych zagadnień technicznych,
 problemów ogólnych (badań podstawowych) związanych z rozwojem.

W zakresie zagadnień technicznych postulujemy stymulację prac dotyczących:
 produkcji nowych leków (zwłaszcza hormonów, szczepionek i systemów diagnostycznych),
 bioenergetyki – zarówno biopaliw, jak i energetyki opartej na biomasie,
 ochrony środowiska, w szczególności bioremediacji wykorzystującej odpowiednio dobrane i wyselekcjonowane drobnoustroje, w tym również opartej na genetycznie zmodyfikowanych organizmach.

Problemy ogólne związane są z pracami poznawczymi (podstawowymi), jak również transferem koncepcji do przemysłu, a zatem z ochroną własności intelektualnej. W odniesieniu do obu grup problemów krytyczne znaczenie ma wprowadzenie legislacji sprzyjającej rozwojowi innowacyjnych technologii.
Najbardziej pro-biotechnologicznie istotnymi i kompetentnymi organizacjami i organami w naszym kraju są: Zespół ds. Rozwoju Biogospodarki przy Ministrze Nauki, Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN, Polska Federacja Biotechnologii i Platforma Biotechnologii; podejmują one rozliczne starania w zakresie popularyzacji i przyspieszenia rozwoju biotechnologii. Konieczne jest poparcie tych działań w ramach planów rozwoju perspektywicznego nauki w naszym kraju. Apelujemy o rozwój programów i stymulację nauki w tym obszarze.
Nasze stanowisko, opinie biotechnologów, ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście aktualnie opracowywanej kolejnej wersji projektu ustawy „Prawo o GMO”. Zasadnicze jest pytanie o znaczenie i rolę opinii ekspertów w określaniu kierunków rozwoju naukowego i innowacyjnych technologii (w przeciwstawieniu do opinii osób postronnych, nie mających nic wspólnego z realiami naukowymi i gospodarczymi). Z pewnością, jeżeli nie przedstawimy swego stanowiska – to nikt nie uwzględni naszej opinii. Dlatego zabranie głosu w tej dyskusji ma krytyczne znaczenie dla stanu polskiej biotechnologii dzisiaj, ale przede wszystkim jutro.
To jest najważniejsza przyczyna i uzasadnienie niezbędności prezentacji naszego stanowiska zarówno przed administracją państwową, jak i przed społeczeństwem, czyli prezentacja naszych poglądów wyborcom i konsumentom, a zatem nam wszystkim.
Rezygnacja z rozwoju biotechnologii spowoduje istotne zagrożenie wynikające z popełnienia błędu zaniechania, czyli nie wykonania takich działań, do przeprowadzenia których jesteśmy zobowiązani.