banner

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydało książkę pod redakcją Bogdana Dolnickiego – Swoiste źródła prawa.

 

swoisteJest to owoc II Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się 2.07.14. Podjęto na nich bardzo interesującą i unikatową tematykę swoistych źródeł prawa, to znaczy nietypowych aktów normatywnych wykraczających poza regulację konstytucyjną. Publikacja zatem może stanowić źródło szczegółowych informacji dla praktyków oraz studentów prawa.

W 13 referatach poruszane są takie zagadnienia jak (w skrócie):

- akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska;

- polityka świadczeń a zasada demokratycznego państwa prawnego;

- statut jako akt prawa miejscowego i jako samoistne źródło prawa;

- punktacje jako swoiste źródło prawa umów;

- stanowisko ETS a kompetencje organów i jednostek organizacyjnych UE;

- akty prawa zakładowego;

- swoiste źródła prawa rynku kapitałowego;

- regionalne programy operacyjne jako źródło prawa;

- kodeksy deontologiczne jako swoiste źródło prawa;

- orzeczenia sądowo-administracyjne w prawie oświatowym;

- zwyczaj w polskim prawie zobowiązań a konwencja ONZ;

- zasady UNIDROIT jako swoiste źródła prawa;

- przesłanka „utrzymania koniecznego” a zwalnianie od kosztów sądowych.

Wszystkie teksty opatrzone są licznymi przypisami zawierającymi literaturę prawniczą, w tym – wyroki sądów w omawianych zagadnieniach.(al.)

  

Swoiste źródła prawa, red. Bogdan Dolnicki , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 176, cena 20 zł+VAT