banner

Metale z ogniwami

Autor: red. 2007-10-01

Od 1 lipca 2007 r. na wniosek ministra gospodarki połączono Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach z Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu

Połączenie nastąpiło przez włączenie Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu (które straciło osobowość prawną) do Instytutu Metali Nieżelaznych. Nowa jednostka zachowuje nazwę Instytut Metali Nieżelaznych i ma siedzibę w Gliwicach.
Przedmiotem jej działania jest:
1) prowadzenie i koordynowanie badań naukowych, prac rozwojowych, oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce zakresie przeróbki rud, metalurgii i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz metalurgii proszków;
2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie chemicznych źródeł prądu, w tym konstrukcyjnych, projektowo-technologicznych i doświadczalnych zmierzających do przygotowywania nowych wyrobów i urządzeń służących do produkcji chemicznych źródeł prądu;
3) wykonywanie produkcji unikalnej małoseryjnej i małotonażowej z metali nieżelaznych oraz produkcji doświadczalnej i małoseryjnej chemicznych źródeł prądu.
Instytut Metali Nieżelaznych dysponuje majątkiem trwałym, którego wartość (31.12.05) wynosiła 34.408 tys. zł. przy zatrudnieniu 445 osób (pracownicy naukowi - 62 , badawczo-techniczni - 12 , inżynieryjno-techniczni - 155 , administracyjno-ekonomiczni - 74 , pozostali - 142). Na koniec 2005 r. kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 84.647, przychody ogółem 90.267, zysk - 4.101.
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zatrudniające (31.12.05) 62 osoby (pracownicy naukowi - 19, badawczo- techniczni - 3, inżynieryjno-techniczni - 22, administracyjno-ekonomiczni - 10, pozostali - 8 ) jest także w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Na koniec 2005 r. jego majątek trwały był wart 3.162 tys. zł., a kapitał (fundusz) własny wynosił (w tys. zł.) 2.479, przychody ogółem 4.874 , zysk 16.
Plan łączeniowy zakłada przejęcie pracowników zatrudnionych dotychczas w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu.
Koszty łączenia wyniosą ok. 20,0 tys. zł. i pokryte zostaną ze środków podmiotów podlegających łączeniu.

oem software