banner

Rada Ministrów zaakceptowała odpowiedź Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię skierowaną do RP w związku z polską ustawą zabraniającą swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz zabraniającą włączania odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian (naruszenie nr 2006/2302) wraz z Informacją, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin weszła w życie 27 kwietnia 2006 r. Komisja Europejska 19 czerwca tego roku skierowała do polskiego rządu pismo, w którym zakwestionowano zgodność przepisów tej ustawy z przepisami unijnych dyrektyw 2001/18 i 2002/53.

W odpowiedzi na te zarzuty rząd polski stwierdził, że zarówno parlament, jak i samorządy terytorialne są przeciwne swobodnemu obrotowi materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisywaniu tych odmian do krajowego rejestru odmian. Komisja Europejska nie uznała argumentów strony polskiej, które zostały przesłane jej 20 grudnia 2006 r. Dodatkowo w piśmie do Komisji rząd wyraził zaniepokojenie, że proponowana przez Komisję lista roślin stanowi zagrożenie dla środowiska, ponieważ wyszczególnione w niej odmiany genetycznie zmodyfikowane nie były testowane w polskich warunkach rolno-środowiskowych.

Komisja Europejska nie uznała po raz kolejny argumentów i wyjaśnień rządu RP i 29 czerwca 2007 r. przesłała pismo w tej sprawie. Rząd polski podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące braku akceptacji na wprowadzanie odmian genetycznie zmodyfikowanych. Zdaniem rządu, negatywna opinia w sprawie GMO jest podzielana przez całe polskie społeczeństwo. Sejmiki wszystkich województw w roku 2006 ogłosiły, że Polska jest strefą wolną od organizmów GMO. Podobne uchwały zostały podjęte również w roku bieżącym. Co prawda, nie mają one wiążących skutków prawnych, niemniej przedstawiają zdecydowanie negatywny stosunek społeczeństwa wobec genetycznych manipulacji roślin. Rząd uważa, że wolę tę trzeba uszanować i w związku z tym podjął odpowiednie przedsięwzięcia zakazujące wprowadzenia całkowitego zakazu wprowadzania GMO do obrotu. Rząd zwróci się z prośbą do Komisji Europejskiej o akceptację tych argumentów i niepodejmowanie dalszych kroków w tej sprawie.