banner

Rada Ministrów na posiedzeniu 15.07.08. przyjęła projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zgodnie z projektem ustawy, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczelnia spełnia wszystkie niezbędne kryteria zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniające do zmiany nazwy na "uniwersytet". Po tej zmianie ranga uczelni wzrośnie.