GUS o szkołach wyższych

Utworzono: sobota, 15 grudzień 2012 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail


Na początku roku akademickiego 2011/2012 funkcjonowało 328 uczelni niepublicznych kształcących 518,2 tys. studentów (czyli 29,4% ogółu studentów), w tym 117,1 tys. na pierwszym roku studiów.


W porównaniu z rokiem poprzednim liczba niepublicznych szkół wyższych nie zmieniła się, jednakże liczba studiującej tam młodzieży zmalała o 10,7%.

Uczelnie zaklasyfikowane jako prowadzone przez organizacje wyznaniowe kształciły 24,9 tys. studentów. Do tej grupy zaliczono niepubliczne wyższe szkoły teologiczne: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Akademię „Ignatianum” w Krakowie.

W pozostałych szkołach niepublicznych powołanych przez stowarzyszenia, fundacje (w tym także międzynarodowe) oraz osoby fizyczne kształciło się 493,3 tys. studentów.


W roku akademickim 2011/2012 liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 965,3 tys. osób, tj. 54,7% wszystkich studiujących (o 3,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim roku akademickim), natomiast na studiach niestacjonarnych studiowało 798,8 tys. osób (45,3 % wszystkich studiujących)


Odsetek kobiet wśród wszystkich studiujących w roku akademickim 2011/2012 wyniósł 58,7%, w roku 1995/1996 był równy 56,0%, natomiast w latach 2000/2001, 2005/2006 i 2010/2011 odpowiednio 56,8%, 56,5% i 58,8%.

Wśród osób kształcących się na studiach stacjonarnych było 57,6 % kobiet, na studiach niestacjonarnych kobiety stanowiły 60,1% wszystkich studentów.


W uczelniach publicznych dominującą formą kształcenia były studia stacjonarne, na których uczyło się 70,4% studentów, natomiast w niepublicznych szkołach wyższych – studia niestacjonarne, na których

studenci stanowili 82,9% uczących się ogółem. Studenci w ostatnich latach coraz częściej wybierają kształcenie na studiach stacjonarnych, na uczelniach publicznych.


Wiele uczelni niepublicznych prowadzi kształcenie wyłącznie na poziomie licencjackim. Szkoły te nierzadko mieszczą się w mniejszych ośrodkach, gdzie stanowią jedyną i tańszą niż studiowanie w mieście uniwersyteckim możliwość kształcenia się.


W roku akademickim 2011/2012 w szkołach wyższych kształciło się o 4,2% studentów mniej niż w roku poprzednim, natomiast w porównaniu z rokiem akademickim 2000/2001 liczba studentów była większa o 11,3%.

Kierunki kształcenia

W roku akademickim 2011/2012 najwięcej osób kształciło się na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych (21,9%), pedagogicznych oraz społecznych (po 11,2%). Były to również najbardziej popularne kierunki w poprzednich latach.


Porównanie popularności poszczególnych kierunków studiów w latach 2011/2012 i 2010/2011 wskazuje, że maleje zainteresowanie kierunkami ekonomicznymi i administracyjnymi, pedagogicznymi, humanistycznymi, społecznymi. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się kierunki zaklasyfikowane do grupy ochrony i bezpieczeństwa, związane z architekturą i budownictwem oraz inżynieryjno-techniczne.


Najmniejszy odsetek kobiet kształcących się w szkołach wyższych wystąpił na kierunkach informatycznych (10,9%), usług transportowych (18,9%), inżynieryjno-technicznych (21,4%). Kobiety przeważały wśród ogólnej liczby studentów zdobywających wiedzę w dziedzinie opieki społecznej (86,9%), nauk

pedagogicznych (79,2%) oraz medycznych (75,2%).


Na uniwersytetach medycznych kształciło się 61,2 tys. studentów tj. o 1,2% mniej niż w roku poprzednim, w tym na studiach niestacjonarnych studiowało 13,8 tys. studentów, o 10,2 % mniej niż w roku poprzednim.


Odsłony: 1818
DMC Firewall is a Joomla Security extension!