banner

Na wspólnym posiedzeniu senackich komisji w dniu 21 kwietnia: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy z 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.

  W imieniu wnioskodawców, grupy senatorów, projekt przedstawił i uzasadnił senator Tadeusz Skorupa. Zgodnie z propozycją, PAT miałaby otrzymywać dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że podobną ustawę przyjęto w listopadzie 2008 r. i dotyczyła ona Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przypomniano także, że Papieska Akademia Teologiczna jest kontynuatorką istniejącego ponad 600 lat Wydziału Teologicznego UJ. W czasach stalinizmu, w 1954 r., jednostronną uchwałą Rady Ministrów Wydział Teologiczny usunięto z UJ. Dopiero w 1981 r. papież Jan Paweł II utworzył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie składającą się z 3 wydziałów: teologii, filozofii, historii kościoła.

W uzasadnieniu projektu przytoczono słowa kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej kardynała Stanisława Dziwisza, który napisał, że "...dziesięciolecia epoki komunistycznej były dla tej uczelni dramatyczne. Została ona pozbawiona dóbr materialnych, zbiorów bibliotecznych, nie mogła dokonywać żadnych inwestycji, była szykanowana do tego stopnia, że istniała nawet cenzura na jej nazwę. Akademia nigdy za doznane krzywdy nie otrzymała jakiegokolwiek zadośćuczynienia...".

Wnioskodawcy podkreślili także, że akademia stale się rozwija. /.../.Obecnie kończy budowę gmachu biblioteki. Brakuje jednak budynków dydaktycznych i akademików. W opinii wnioskodawców, bez pomocy państwa, choćby w zakresie zmiany ustawy, rozwój tej uczelni wydaje się niemożliwy.

Odnosząc się do obowiązującego stanu prawnego, wnioskodawcy wskazali także na regulacje dotyczące Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, utworzonego na mocy ustawy z 3.09.99. z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także na ustawę o KUL. Obie te uczelnie korzystają w pełnym zakresie z możliwości finansowania ze środków publicznych. Jak stwierdzono, projektowana zmiana polega na uchyleniu istniejącego wyłączenia dotyczącego finansowania z budżetu państwa kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu. Stworzy to ramy prawne dla korzystania przez PAT z publicznych środków finansowych na realizację inwestycji.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, wejście w życie proponowanej ustawy nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ewentualne skutki finansowe uzależnione będą od przedstawienia, a następnie zaakceptowania stosownego planu wydatków związanych z kosztami realizacji środków trwałych w budowie, służących procesowi dydaktycznemu. Wejście w życie ustawy nie spowoduje również skutków gospodarczych, a jej przedmiot nie jest objęty prawem UE.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z opiniami na temat projektu przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Finansów. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu odwołał się do opinii Ministerstwa Finansów, w której zwrócono uwagę, że zasadność rozwiązań prawnych zaproponowanych w tej inicjatywie może pozostawać w kolizji z ustawą z 17.05.89. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej. Jej art. 43 stanowi, że inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze środków własnych. Przypadek KUL jest oddzielnie uregulowany w konkordacie i w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dyskusji senator Kazimierz Wiatr stwierdził, że rozpatrywany projekt stwarza jedynie możliwość ubiegania się o środki finansowe. Senatorowie wskazywali na złożenie podobnej inicjatywy w Sejmie, a także na potrzebę rozważenia jej podjęcia w dłuższym czasie. W związku z tym senator K. Wiatr zaproponował odłożenie pierwszego czytania o miesiąc i zaproszenie na kolejne posiedzenie połączonych komisji rektora PAT, a także zapoznanie się ze szczegółową informacją na temat uczelni i jej funkcji publicznych. Senator Kazimierz Kleina rozszerzył ten wniosek o dodatkowe informacje rządu i przedstawienie jego stanowiska w tej sprawie.

W głosowaniu połączone komisje poparły wniosek o kontynuowanie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy z 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu PAT z budżetu państwa po otrzymaniu dodatkowych informacji z PAT i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródlo: www.senat.gov.pl

 

oem software