banner

Po opublikowaniu książki Pawła Zyzaka pt. "Lech Wałęsa. Idea i historia" oraz oburzeniu, jakie ona wywołała (co zaowocowało podjęciem przez ministra nauki decyzji rodem z PRL, na szczęście, cofniętej), publikujemy stanowisko Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęte na posiedzeniu w dniu 24.04.2009 r.   Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z niepokojem przyjęła wypowiedzi na temat domniemanych nieprawidłowości metodologiczno-naukowych w procesie przygotowania, recenzowania i obrony prac magisterskich w Wydziale Historycznym UJ, pojawiające  się w artykułach prasowych i szerokiej debacie publicznej w związku z publikacją książki Pawła Zyzaka pt. "Lech Wałęsa. Idea i historia" (Kraków 2009). 
Rada Wydziału Historycznego UJ protestuje przeciwko utożsamianiu rozprawy magisterskiej, podlegającej naukowej ocenie promotora i recenzenta z autorską publikacją książkową, wydaną w niezależnym, prywatnym wydawnictwie.
Niezbywalnym prawem  każdego autora jest swoboda wypowiedzi, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność  zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami zachowań społecznych. Rada Wydziału nie jest powołana do formułowania odrębnych ocen w tym zakresie.
Natomiast zgodnie z Regulaminem studiów w UJ, każda praca magisterska przyjęta w Uniwersytecie Jagiellońskim podlega naukowej ocenie promotora, którym może być wyłącznie nauczyciel akademicki "posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego" (§ 17/2), oraz recenzenta, który "musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora" (§ 19/1). Nie ma zwyczaju przeprowadzania indywidualnej oceny każdej pracy magisterskiej przez Radę Wydziału.
Szanując niezbywalne prawo każdego promotora do niezależnego wyboru tematu i zakresu prac dyplomowych, nad którymi sprawuje opiekę merytoryczno-metodologiczną, jednocześnie dostrzegamy potrzebę rozważnego ich dostosowywania do stopnia dojrzałości naukowej studenta, w szczególności w odniesieniu do zagadnień z najnowszej historii i zasad posługiwania się metodami badań historycznych

Rada Wydziału zaakceptowała powyższe stanowisko przez aklamację, bez głosów wstrzymujących się. W obradach wzięło udział 52 samodzielnych pracowników naukowych oraz 83 pozostałych członków Rady.
oem software