banner

Jakie będą oszczędności w nauce i szkolnictwie wyższym? Ile kto dostanie? Jaki będzie budżet nauki? Z czego trzeba będzie zrezygnować? 

Na prośbę sejmowej Komisji  Edukacji, Nauki i Młodzieży z 13. lutego minister nauki przedstawiła 17 lutego informacje dotyczącą  przewidywanych ograniczeń wydatków w nauce i szkolnictwie wyższym oraz realizacji priorytetowych zadań w ramach budżetu nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2009.

I.Część 28 - Nauka
Potencjalne ograniczenia wydatków 2009 r. w części 28 - Nauka w wysokości 605.000 tys. zł, z tego:

1.   28.700 tys. zł z projektów badawczych;

2.   265.000 tys. zł z działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych, z tego:

•    z podstawowej działalności statutowej jednostek naukowych (z wyłączeniem JBR) - 77.677 tys. zł,

•    z podstawowej działalności statutowej jednostek badawczo-rozwojowych - 22.323 tys. zł,

•    z    inwestycji    i    programów    ministra    (infrastruktura    informatyczna)    - 70.000 tys. zł,

•    z badań własnych uczelni - 61.000 tys. zł,

•    z programów międzynarodowych XFEL, FAIR - 34.000 tys. zł;

3.   30.000 tys. zł z działalności wspomagającej badania, z tego:

•    z programu ministra „Kreator innowacyjności" - 10.000 tys. zł,

•    z potrzeb własnych ministrów - 10.000 tys. zł,

•    z zadań podmiotów - 10.000 tys. zł;

4.    51.000 tys. zł ze współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą;

5.   80.000 tys. zł z pozostałej działalności (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju);

6.   300 tys. zł z wydatków urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

7.    150.000 tys. zł z projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

   Po uwzględnieniu tych potencjalnych ograniczeń kwota planu wydatków w roku 2009 dla części 28 - Nauka  wynosi  - 4.345.845 tys. zł, z tego:

-  dział 730 - Nauka wynosi - 4.096.477 tys. zł,

-  dział 750 - Administracja publiczna - 55.939 tys. zł,

-  dział 752 - Obrona narodowa - 154.015 tys. zł,

-  dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 39.414 tys. zł.

Przy wzięciu pod uwagę potencjalnych ograniczeń wydatków roku 2009 dla części 28 - Nauka, wzrost wydatków na naukę w 2009 r. w relacji do wykonania roku 2008 w ujęciu kwotowym wynosi 411.813 tys. zł, a w ujęciu procentowym 10,47%.

{mospagebreak}

H. Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Potencjalne ograniczenia wydatków 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe obejmują łącznie 267.407 tys. zł, z tego:

1. 5.347 tyś. zł w zakresie dotacji przedmiotowej dla wydawnictw podręczników akademickich;

2.   80.000 tys. zł w zakresie dotacji w ramach działalności dydaktycznej szkół wyższych, z tego:

•    z dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną 50.000 tys. zł;

•    z dotacji celowej na inwestycje 30.000 tys. zł;

3.   150.000 tys. zł w zakresie dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów;

4.   30.000 tys. zł w zakresie dopłat do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;

5.    1.500 tys. zł w zakresie pozostałej działalności, z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, dla osób nie będących obywatelami polskimi kształcących się w Polsce na prawach stypendystów strony polskiej;

6.   90 tys. zł w zakresie wydatków urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

7.   470 tys. zł w zakresie środków na refundację dla szkół wyższych i placówek naukowych składek na ubezpieczenia zdrowotne za studentów i doktorantów, nie podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym z innego tytułu.

Po uwzględnieniu tych potencjalnych ograniczeń kwota planu wydatków w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe wynosi 9.184.249 tys. zł, z tego:

-   dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 4.215 tyś. zł

-   dział 750 - Administracja publiczna - 19.252 tys. zł

-   dział 752 - Obrona narodowa- 24 tys. zł

-   dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 9.153.449 tys. zł

-   dział 851 - Ochrona zdrowia    7.309 tys. zł.

Przy   wzięciu   pod   uwagę   przedstawionych   potencjalnych   ograniczeń wydatków w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe, wzrost wydatków w tej części w 2009 r. w relacji do wykonania roku 2008 wynosi 185.890 tyś. zł, tj. 2,07%.

W tabelach -  zestawienie ujmujące potencjalne ograniczenia wydatków roku 2009 w części 28 - Nauka i części 38 - Szkolnictwo wyższe (z uwzględnieniem planu wydatków roku 2009 w porównaniu do wykonania roku 2008).- w ramach kwoty przyjętej przez Radę Ministrów

Dokładne zestawienie w postaci tabeli - czytaj tutaj

oem software