banner

  Po ogłoszeniu w tym tygodniu przez rząd redukcji wydatków z budżetu na ten rok, warto podać kilka liczb z obowiązującej od  9 stycznia 2009 ustawy budżetowej w  części dotyczącej nauki.  

W 2008 r. budżet  nauki ( dział 730) wynosił 4,1 mld zł (choć nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu został zrealizowany).

 W 2009 r. środki na naukę miały wzrosnąć o 25%, tj. ponad 1 mld zł. W części 28 budżetu - czyli tylko na naukę - miało to być 5,6 mld zł (z uwzględnieniem kwoty z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz rezerwy celowej) - co dawało wzrost o 33%, a realnie - o 29% w stosunku do ub. r.

Na projekty badawcze i celowe (tych drugich jednak dotąd nie uruchomiono) zaplanowano w dziedzinie:

nauk przyrodniczych - 276 270 tys. zł ( w tym - 28 877 tys. zł ze środków UE)

nauk technicznych - 650 872 tys. zł (ze środków UE - 59 266 tys. zł, dotacje - 16 538 tys. zł)

nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - 132 173 tys. zł (ze środków UE - 3 351tys. zł)

Na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz badania własne szkól wyższych - 2 493 945 tys. zł (w tym dotacje - 1 954 403 tys. zł, z UE - 103 406 tys. zł).

Pozostałe to:

 działalność wspomagającą badania (71 234 tys. zł),

współpraca naukowa z zagranicą (196 260 tys. zł) oraz

pozostała działalność  -  729 389 tys. zł, z czego 124 610 tys. zł ze środków UE.

 

W podziale na dotacje podmiotowe budżet nauki wygląda następująco:

Ogółem nauka - 1 969 252 tys. zł, z tego na:

 jednostki naukowe - 1 336 687 tys. zł,

 jednostki badawczo-rozwojowe - 617 716 tys. zł,

 NCBiR - 11 926 tys. zł,

 Centrum Kopernik - 2 923 tys. zł (drugie tyle - 2 895 tys. zł Centrum ma zapisane w budżecie oświaty).

Na szkolnictwo wyższe ( w części 38) przeznaczono 8 580 634 tys. zł, w tym na dydaktykę - 7 023 148 tys. zł,  a na pomoc dla studentów i doktorantów - 1 556 986 tys. zł.

PAN (dział 750) - 3 056 tys. zł

Rezerwa celowa w wysokości 427,9 mln zł (nie są znane powody jej utworzenia) - ma służyć  zwiększeniu dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych oraz 5 uczelni katolickich, a także na wypełnienie zobowiązań dotyczących współpracy w ramach Polsko-Amerykanskiej Komisji Fullbrighta oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Koszty planowanych zmian w nauce - o ile będą:

W projekcie ustawy o NCBiR  (z 30.12.08) zapisano, że utworzenie Centrum będzie wymagać  222,5 mln zł (Centrum otrzyma też 304 mln zł z działu 752 - obrony narodowej - na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa i obrony państwa).

Utworzenie Narodowego Centrum Nauki (projekt z 23.12.08) to koszt 24,5 mln zł

Zmiana ustawy o PAN będzie kosztować 25,7 mln zł, co uwzględniono w budżecie nauki (część 28)

Budżet państwa w 2009 r. oszacowano na 303,54 mld zł, z czego na naukę przeznaczono 0,34% PKB, a na szkolnictwo wyższe - 0,81% PKB.

oem software